Saturday, September 21, 2013

ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ತುಳು ಗಾದೆಲು - ಪ


1. ಪೇರ್ ಪೂರ ಕಂಜಿಗಾಂಡ ಪೆತ್ತ ದಾಯ ಸಾಂಕೊಡು?
2. ಪಿಕ್‍ನಿಕ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪಡಸಾಲೆ ಕಟ್ಟಾವೆರಾ?
3. ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಮಾತೆರೆನ್‍ಲಾ ಗೆಂದಿಯೆಗೆ
4. ಪಿಸಿರ್ ಎಂಕತ್ತ್ ನಿನ್ನಮ್ಮಗ್‍ಂದ್ ದುಂಬೊರಿ ಪನ್ತೆಗೆ
5. ಪೊಣ್ಣು ಮರ್ತಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತ್ ಬದಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಕೆಂಡೆಗೆ/ತಿಕ್ಕೊಡು                 ಪಂಡೆಗೆ
6. ಪಾರುನ ಪಕ್ಕಿಗ್ ಪಾಪು ಬೋಡಾ?
7. ಪಿಲಿತ ಉಗುರು ಮಾರುನಾಯೆ ನವಿಲ್ದೆಣ್ಣೆ/ಎಲಿ ಮಾರುನಾಯಗ್ ಮಕ್ಕರ್               ಮಲ್ತೆ
8. ಪುರಲ್ ಉರಿಪೆರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಾಯೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಸ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಾ?
9. ಪಟ್ಟದ ರಾಜೆ ಆಂಡಲ ಚಟ್ಟೊಗು ಏರುನ ಏರೊಡೆ?
10. ಫ್ಲಾಟ್‍ಪಾರ್ಮ್‍ದ ಟಿಕೆಟ್‍ದ ಕಾಸ್ ಪತೊಂದು, ಪ್ಲಾಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆಗೆ
11. ಪುಂಡು ವೇಸದಕುಲು ಬನ್ನಗ ಚೆಂಡೆದಾಯಗ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ, ಬಣ್ಣದ ವೇಸ             ಬನ್ನಗ ದೊಂದಿದಾಯಗ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ.
12. ಪರಬನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪರಂಗ್‍ದಿನ ವನಸ್
13. ಪತ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಪರಿಸರ ಒರಿಪಾಲೆ ಪಂತೆಗೆ.
14. ಪೆಟ್ಟ್‍ದಾಯೆ ಅತ್ತ್‍ಂಡಲ ಪೊಟ್ಟುದಾಯೆ ಅತ್ತ್
15. ಪರವೂರುಗು ಪೋದು ಪಿರ ಊರುಗು ಬನ್ನಗ ಊರೇ ಪರವೂರು
16. ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಬಸ್‍ಟ್ ಕುಲ್ದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗ್ ಟಿಕೇಟ್ ಕೇಂಡಗೆ/ಪೋವೊಡು             ಪಂಡ ಎಂಚ
17. ಪೆತ್ತ ಪತ್‍ದ್ ಪಿಲೀಂದ್ ಪನ್ಪಾಯಿಲೆಕ್ಕ
18. ಪುಚ್ಚೆದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‍ಗ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಲೇಂದ್ ಕೆಂಡಿನೆಕ್ಕ್, ಪುಚ್ಚೆ                         ಮಂಗುವಾ, ಗಂಟೆನಾಂದ್ ಕೇಂದೆಗೆ
19. ಪನ್ನೀರ್‍ದ ಪಲ್ಲಡ್ ಪಂಜಿಗ್ ದಾದ ಬೇಲೆ?
20. ಪಾಪರ್ ಚೀಟಿ ಕೊರ್ನಾಯಗ್‍ಲ ಪೇಪರ್‍ಡ್ ಬರೊಡೂಂದು ಆಸೆಗೆ

21. ಪತ್ತ್ ಜನತ ಎರುರುಡು ದತ್ತ ಕೈಟ್ ಹಾರಿಲೆಕ್ಕ
22. ಪೆಟ್ರೋಲ್‍ದ ಕ್ರಿಯ ಏರ್‍ಂಡ ಸೈಕಲ್‍ದಾಯಗ್ ದಾನೆ?
23. ಪಾಪದಾಯಗ್ ಕೋಪ ಬತ್ತ್‍ಂಡಲ ತೂಪಿನಕುಲು ಬೋಡತ್ತ?
24. ಪೊಡಿ ಒಯ್ಪುನಾಯನ ಪಿರವುಡುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ, ಏಡಿ ಗೊಬ್ಬುನಾಯಗ್                   ಎದುರು ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ
25. ಪಟ್ಟ್‍ಲ ಪಟ್ಟ್‍ಲಂದ್ ಕುರೆ ಪಟ್ಟ್‍ಡ ಪಂಡ್‍ಂಡ ಆಪುಂಡಾ?
26. ಪೆಟ್ಟ್‍ಡ್ ಕೋರಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ್ ದಾದ ಬೇಲೆ?
27. ಪರ್ತೆದ ಕತ್ತಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಎರ್ತೆದ ಕಡಲ್‍ಗ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ
28. ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿನಾತ್ ಪೊದು ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ
29. ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ದಿನಾಯನೆ ನಟ್ಟರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆಡ ನಟ್ಟಿನಾಯನ ಗತಿ ದಾದ
30. ಪೊಡಿ ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ಪುನಾಯಡ ಪಡಿ ಅರಿ ಕೇಂಡಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್
31. ಪೆಟ್ಟ್ ತಿಂದ್‍ದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿನೆಕ್ಕ್ ಬೇರ್‍ಂಡ ಯಾರುವಾ/ದಟ್ಟಿದ್                   ಪಂಡ್‍ಂಡ ಯಾವುಂಡಾ?
32. ಪಂಜಿಗ್ ದೀತಿನ ಉರ್ಲುಗು ಕಂಜಿ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್
33. ಪೆರಡೆನ್ ಕಟ್ಟೊಗು ಕೊನೊದು ನೆರಡೆ ತಿಂಡೆಗೆ
34. ಪುಚ್ಚೆನ್ ಕೋಣೆಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ತುಚ್ಚರೆ ಬತ್ತ್‍ಂಡ್ ಪಂಡೆಗೆ
35. ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಮರ್ಲ್‍ದಾಯೆ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಡಲ ತೆಲಿಪರೆ ಪಂಡೆಗೆ
36. ಪೆಟ್ಟ್‍ಗ್ ಪಿದಾಡೆರೆ ಆನಗ ಕತ್ತಿ ಸಾಣೆಗೆ ಕೊರಿಯೆಗೆ
37. ಪೆತ್ತದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್‍ನಡೆಗ್ ಪೋದು ತಂಕೇ ಪಿತ್ತ್‍ಗ್ ಮರ್ದ್ ಕೇಂಡಿಲೆಕ್ಕ
38. ಪುಳಿತ ಬೇರದಾತಡನೇ ಪುಳಿಚಟ್ ಪಾತೆರಿಯೆಗೆ
39. ಪೊಕುಳೆದ ಮಿತ್ತ್ ತೊರಕೆದ ಬೀಲಡ್/ಪುಳಿತಡರ್‍ಡ್ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್
40. ಪೊಟ್ಟಗೆದುರು ಪಾತೆರುಜೆ, ಕುಂಟನೆದುರು ಕಾರ್ ಬೇನೆ
41. ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಕುಡರಿ ದಾಯೆ?
42. ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕೈ ಒಯ್ಯುಂಡು, ಪತ್ತ್ ಕೊಂಡೆ/ಮಂಡೆ ನಿಲಿಕೆ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ           ಕೊರೊಡು ಪಂದ್
43. ಪೆಜ್ಜರೆ ತಿಕ್‍ದಿನ ದಕ್ಕ್‍ದ್ ಪೋಂಡ ಬೇಜಾರ್ ದಾಯೆ?
44. ಪರ್ದ್ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಜೋಲಿಗ್ ಬಿಲೆ ಉಂಡಾ?
45. ಪೆತ್ತಡ ಕೇಂಡ್‍ದ್ ಪೇರ್ ಬೊರಿಪುನಾ?
46. ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲುನಾಯನ ಲಚ್ಚಣ ಪುಟ್ಟುಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು
47. ಪೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟ್‍ಡ್ ತಿಗತನೈ ತಿಕ್ಕಂದ್, ನೀರ್ ಕಡೇಂಡ /ತುಲಿತ್‍ಂಡ                 ಬೊಲ್ನೈ ತಿಕ್ಕಂದ್
48. ಪಿಸ್‍ರ್‍ಗ್ ಬೂರ್ದಿನ ನಾಲಾಯಿಲ ಒಂಚಿ ತಿರ್ಗುಂದ್ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.
49. ಪಿಲಿವೇಸ ಪಾಡ್ದಾಂಡಲ ಪಿಲೀಂದ್ ಪನ್ಪಾಯಿಲೆಕ್ಕ
50. ಪೊಟ್ಟುಡ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ಲಿಲೆಕ್ಕ
51. ಪುಂಡಿ ಪಾಡಿನಕುಲು ಪೇರ್ ಬೊರಿಯಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರಾ?
52. ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್‍ಲ ತಿರ್ಗೊಡು, ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್‍ಲ ಬರೊಡು
53. ಪಟ್ಟಪಸೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಪಡೀಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಕಂಡೊಗು ದಾನೆ?
54. ಪುರೋಹಿತೆರ್ ಪೊಸತ್ತಾಂಡಲ ಪೂಜೆ ಪರತ್ತೇ, ವಕೀಲೆ ಪೊಸಬೆ ಆಂಡಲ             ಕಾನೂನು ಪರತ್ತೇ
55. ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡುನನೇ ಮಾಸ್ಟ್ರ್‍ನ ಬೇಲೆನಾ? / ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಂಡಂದಿನ                   ಮಾಸ್ಟ್ರ್, ದಟ್ಟಿದ್ ಬುದ್ದಿ ಪನಂದಿನ ಅಮ್ಮೆ
56. ಪಿದಯಿಡ್ ಜರಿ ಪಟ್ಟೆ, ಉಲಯಿಡ್ ಅರಿಬಾರ್ ಇಜ್ಜಿ
57. ಪೇರ್ ಹಾಳಾಯೆರೆ ಸೇರ್‍ಗಟ್ಲೆ ಪುಳಿ ಬೋಡಾ/ ಸೇರ್ ಪುಳಿ ಸೇರ್ಸಾಪೊಡ?
58. ಪೊಟ್ಟನೆದುರು ಪದ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪೆಟ್ಟ್ ತಿಂದೆಗೆ
59. ಪಂಚಾಗೊಗೆ ಪೆಟ್ಟ್ ಬೂರ್‍ಂಡ/ ಪಂಚಾಂಗೊನೆ ಪಂದರೆ ಸುರು ಆಂಡ                 ಪತ್ತನೆ ಫ್ಲೋರ್ ಒರಿವಾ?
60. ಪಿಲಿವೇಸದಾಯಗ್ ಪೆತ್ತದ ಸಾವಸ ದಾಯೆಗ್/ಪಿಲಿವೇಸದಾಯೆ ಪೆತ್ತನ್               ಪೋಡಿಪಾಯಿಲೆಕ್ಕ
61. ಪಾಪದಾಯೇಂದ್ ಲೆತ್ತ್‍ದ್ ಚಾ ಪರ್ಪಾಂಡ ಸೆಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡೆಗೆ
62. ಪಂರ್ದ್ ತಿಂದಿನಾಯೆ ಪದ್ರಾಡ್, ಚೋಲಿ ಪತೊಂದಿನಾಯೆ/ತಿಂದಿನಾಯೆ               ತಿಕೊಲಿಯೆ
63. ಪಿಜಿನ್‍ಗ್ ಪೊಗ್ಗರೆ ಆನೆ ಬಾಲಿಕ್ ಬೋಡಾ?
64. ಪಂಜಿನ್ ಮೀಪಾದ್ ಪಲ್ಲಂಕಿಡ್ ಕೊನೊಂಡಲಾ ಪಲ್ಲ ತೂನಗ ಲಾಗಿಂಡ್
65. ಪರ್ಪೆಲಡ ಆದಿ ಕೇಂಡ್‍ದ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಪೋಪಿನಾಯೆ ಮೂಡಾಯಿಗ್                   ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ
66. ಪೇರ್ ಕಾಲಿ ಆನಗ ಪೆತ್ತ ಬೊರಿಯರಾಪುಂಡ/ಪೆರ್ ಬೋಡೂಂದಾನಗ ಪೆತ್ತ           ಬೊರಿಯರೆ ಆಪುಂಡಾ?
67. ಪೆತ್ತನೆ ಮಾರ್ದ್ ಪೋಯಿಬೊಕ್ಕ ತೌಡ್ ದೀವೊಂದು ದಾನ್ನು?
68. ಪರಬುಗು ದಾಯೆ ಫೇಸ್‍ಪ್ಯಾಕ್‍ದ ಸುದ್ದಿ.

69. ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದ್ ನಲಿಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ?
70. ಪರ್ಕಟ್ ಇರೆಟ್ ಪರಂಗ್‍ಇನ ವನಸ್ ಬಲಸಿಲೆಕ್ಕ
71. ಪತೆ ಇತ್ತ್‍ಂಡ ಕತ್ತಿಗ್ ಬಿಲೆ, ಸರ್ತ ಇತ್ತ್‍ಂಡ ಆಣಿಗ್ ಬಿಲೆ
72. ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆಇತ್ತಿನಾಯನೇ ಮಾತೆರೆನ್‍ಲ ಗೆಂದುನು
73. ಪೇರ್‍ದ ಕ್ರಿಯ ಏರ್‍ಂಡಲ ಪೆತ್ತಗ್ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾದನೆ
74. ಪಿಚ್ಚರ್‍ಡ್ ಪುಣ ವೇಸ ಪಾಡ್ದ್, ಪಿಚ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಾಯಿಲೆಕ್ಕ
75. ಪರ್ತಿನ ಮಾಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಸ್ ಪಿರ ಬರುವಾ?
76. ಪೋಲೀಸ್‍ದಕ್ಲೆಡ ಪೆಟ್ಟ್ ತಿಂದ್‍ದ್, ಮಾಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾದ್ ಬತ್ತಿನೀಂದ್                 ಪಂತೆಗೆ
80. ಪುರೋಹಿತೆರ್ ಪೊಸಬೆರಾಂಡಲ ಪೂe/ಮಂತ್ರ ಪರತ್ತೆ
81. ಪಜೆ ಪತ್‍ದ್ ಜೆತ್ತಿನಾಯಗ್ ಪಾದುಕೆ ದಾನ ಮಲ್ತೆರ್‍ಗೆ
82. ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟುದಾಂತೆ ಪರದೇಸೊಗು ಪಿದಾಡಿಲೆಕ್ಕ
83. ಪರ ಊರುಡು ದುಡಿದ್ ಸೈಪುನೆಡ್ದ್ ಊರುಡು ಕುಡಿದ್ ಸೈಪುನೆಡ್ಡೆ

No comments:

Post a Comment